Vásárlási feltételek

Tereptarka.hu - Általános Szerződési feltételei

 

A Ptk. (2013. évi V. tv.) alkalmazásában:

 
 1. Ön a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 
 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a vállalkozás nyújtotta.

 

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Az általunk forgalmazott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint meghatározott mértékű szavatosságot vállalunk, vagy vállalnak beszállítóink. Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény esetén a vevő kérheti:

 

a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a webáruház számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

 

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a webáruház a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.

 

A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.

 

A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát. (A vásárlástól számított 6 hónapig a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék a vásárláskor hibátlan volt, illetve, hogy a hiba a használat során következett be a termékben. 6 hónap letelte után a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben már a vásárlás idejekor is fennállt.)

 

 

 
 1.  

Ingó dolog (termék) termék hibája esetén Ön – választás szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. A határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

A gyártó (forgalmazó) akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a vásárló teljes körűen felelős.

 

 

 

 

 

Javítások, szerviz:

 

Kollégáink a csomag feladása előtt minden terméket megvizsgálnak, leellenőriznek, ennek köszönhetően Ön minden esetben ellenőrzött terméket kap kézhez.

 

A szavatossági időn belül, használat közben esetlegesen meghibásodott termékeket késedelem nélkül jelezze ügyfélszolgálatunk felé (telefonszám: 06/20-246-7447), utána kérjük, saját költségén juttassa vissza a XXXX címre, és mi a lehető legrövidebb időn belül intézkedünk a igénye elbírálásáról, a javításról vagy cseréről, emellett jegyzőkönyvben rögzítjük a fogyasztói igényét (49/2003. GKM rend.).

 

Ebben az esetben a vásárlást igazoló számlát szíveskedjenek a meghibásodott termékkel csatoltan megküldeni. Ennek hiányában nem áll módunkban sem a javítást, sem a cserét elvégezni. Mindezért kérjük, a vásárlást követően is őrizze meg a kiküldött számlát.

 

A garanciális elbírálást és javítást minden esetben a gyártó cég szervize végzi, az ehhez kapcsolódó ügyintézésről azonban cégünk intézkedik.

 

Kérjük, a csomagban tüntesse fel a meghibásodás esetleges okát és körülménÁltalános Szerződési Feltételek és Felhasználói tudnivalók!

 

 

 

Kérjük, amennyiben vásárlója,illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező jelleggel elfogadja.

 

A webáruház működésével, megrendelési,és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségen állunk rendelkezésére.

 

 

 

Jelen dokumentum lényeges tartalmi elemei az alábbiak szerint határozható meg:

 

 

 

- Üzemeltetői adatok ismertetése

 

- Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása

 

- A kínált termékek kategória besorolása

 

- Rendelési információk ismertetése

 

- A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk

 

- Rendelés lépéseinek bemutatása

 

- A megrendelt termék / házhoz szállítási díjának ismertetése

 

- Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

 

- Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése

 

- Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

 

- Jótállásra és szavatosságra vonatkozó információk,tudnivalók

 

- Adatbeviteli hibák (félrekattintás) kezelés

 

- Az elállási jog ismertetése

 

- Elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató

 

- Adatkezelési információ

 

 

 

Üzemeltetői adatok

 

 

 

Cégnév: Túra és Military kft

 

Ügyvezető:Nagy Dávid

 

Székhely: Bp. Corvin sétány 2/A

 

Adószám: 29057001-2-42

 

Közösségi adószám:

 

Cégjegyzék szám: 01-06-512128

 

Statisztikai számjel: 29057001 7311 212 01

 

Számlaszám: 

 

 

Szerződéskötés lehetséges nyelvei : magyar, német, angol,

 

Elektronikus elérhetőség: info@tereptarka.hu

 

Telefonos elérhetőség: +36-20-246-74-47

 

Megvásárolható termékek,szolgáltatások köre: katonai ruházati termékek, horgász-,

 

vadászruhák és munkaruhák,turisztikai cikkek,felszerelések,kiegészítők, katonai nadrágok, katonai kabátok, bakancsok, cipők, pulóverek, pólók, kempingfelszerelések, túrafelszerelések.

 

A megrendelt termékek on-line, emailben, házhoz szállítással megrendelhetőek.

 

A kínált termékek a kategóriák a főoldalon TERMÉKEK meüpont alatt érhetőek el:

 

KATONAI RUHÁZAT, VADÁSZ RUHÁZAT, KEMPING-TÚRA, TEREPMINTÁS, kabátok, bakancsok, pulóverek, férfi nadrágok, mellények, hátizsákok, táskák, pólók, övek, zubbyonyok, kesztyűk, sapkák, női méretek, kések, molinók, zoknik, női méretek, tájolók, álcahálók, zászlók, ajándéktárgyak. ezen belül vannak a kategóriák amiknek vannak alkategóruái : Military-Katonai, Vadász, Horgász kemping, Terepmintás ruhák, Munkaruházat,

 

 

 

A termékekre vonatkozó megjelenített árak

 

 

 

- fogyasztók esetében tartalmazzák a törvényben előirt 27%-os ÁFa-t.

 

- nem tartalmazzák a csomagolási költséget és a házhoz szállítási díját, melyet - rendelésiértéktől függően - a rendelés véglegesítése előtt közlünk olyan módon, hogy Ön annak ismeretében dönthessen a szolgáltatás igénye vétele felől.

 

 

 

Rendelési információk, az elektronikus szerződéskötés lépései

 

 

 

A vásárlási folyamattal létrejövő egyedi szerződés ráutaló magartás útján kerül megkötésre. Nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, kivéve azokat az adatokat, amelyeket a megrendelés során automatikusan archiválásra kerülnek.

 

 

 

Regisztráció

 

 

 

Regisztáció menete

 

 

 

A vásárlás egyszeri regisztrációhoz kötött mely

 

- a főoldalon a BEJELNTKEZÉS/REGISZTRÁCIÓ menüpontból érhető el.

 

- első rendeléskor, termék(ek) kosárb helyezésével majd a ppénztár gomb megnyomásával, a rendelési folyamat közben szintén elvégezhető a regisztráció.

 

 

 

A regisztráció folyamán az alábbi adatok megadása szükséges:

 

- Név / Számlázási név (a későbbiekben nem módosítható)

 

- E--mail cím

 

- Jelszó (minimum 5 karakter)

 

- Jelszó megerősítése

 

- Tereptarka ügyfélszám (opcionális, amennyiben a regisztrációt megelőző időszakban számlára vásárolt a Tereptarka Bt.-től, rendelkezhet ügyfélszámmal, melyről a megadott elérhetőségünkön kaphat tájékoztatást)

 

 

 

A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkamávl ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

 

A szükséges adatok megadása után a REGISZTRÁCIÓ gomb megnyomásával automatikusanvisszaigazoló e-mailt küldünk a megadott e-mail címre. A regisztráció befejezése, az altiválás, a küldött mail megerősítésével lehetséges.

 

Amennyiben viszonteladóként kíván rendelni a web-áruházunkból,kérjük jelezze ezt, a regisztációs űrlap megjegyzés rovatában. Viszonteladói együttműködéshez cégbírósági dokumentum és adószám szükséges, melyek másolatát a regisztrációt követően, mailben törénő megkeresés útján bekérünk.

 

 

 

A megrendelés feldolgozása

 

 

 

A megrendelések feldolgozása hétfőtöl péntekig 10 és 16 óra között törénik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül os van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

 

A megrendelésről vissazigazoló e-mailt küldünk vásárlóinknak. Általános teljesítési határidő, belföldön a visszaigazolástól számított 7 munkanapon belül, külföldön 10 munkanapon belül.

 

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelőséget a termékek technikai jellemzőinek a beszállító érdekkörében felmerülő előzetes bejelentés nélküli, vagy egyéb külső,elháríthatatlan okok miatt bekövetkező előzetes bejelentés nélküli változásai miatt.

 

A teljesítés lehetetlenné válása esetén fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében amely esetben az előre kiegyenlített vételár visszautalára kerül az összeg küldőjének részére. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel tőrténő egyeztetés követően, kifejezett elfogadás eseetén kerülhet sor!

 

 

 

Rendelés menete

1. A főoldalon válassza ki a kívánt devizanemet ( HUF, EUR, USD )
A megvásárolni kívánt terméket a >részletes információ gomb megnyomásával kinyíló - egyéni termékismertető- lapon, az esetleges méret-és szín kiválasztás után helyezze a kosárba
2. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a FOLYTATOM A VÁSÁRLÁS gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A KOSÁR ÜRÍTÉS gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma, ha ez nem történne meg válassza a KOSÁR FRISSÍTÉSE gombot. A kívánt termékek kosárba gyűjtése végén kattintson a PÉNZTÁRHOZ gombra.
Amennyiben Ön regisztrált vásárló, és bejelentkezett, a 3. pont következik.
Amennyiben Ön még nem rendelkezik regisztrációval, a vásárlás folytatásához ekkor szükséges megadni a regisztrációs adatokat. (bővebben a Regisztráció menete leírásnál)
Ha rendelkezik regisztrációval, de még nem jelentkezett be weboldalunkra, a vásárlás folytatásához be kell jelentkeznie.
3. Szállítási/fizetési mód kiválasztása. A számlázási és szállítási cím adatainak meghatározása után válassza ki a kívánt fizetési módot. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

 

Magyarországi szállítási cím esetén a következő fizetési-szállítási módok közül választhat:

Fogyasztók:

 

- készpénzes kiegyenlítés GLS futárnak (kizárólag HUF)
- készpénzes kiegyenlítés Magyar Posta ZRT. kézbesítőnek (kizárólag HUF)
- bankkártyával (előre) történő kiegyenlítés web-áruházunkban, GLS szállítás (kizárólag HUF)
- bankkártyával (előre) történő kiegyenlítés web-áruházunkban, Pick-Pack futárszolgálat (kizárólag HUF)
- átutalással (előre) történő kiegyenlítés, GLS házhozszállítás (kizárólag HUF)
- átutalással (előre) történő kiegyenlítés, Pick-Pack futárszolgálat szállítás (kizárólag HUF)

Viszonteladók:

 

- készpénzes kiegyenlítés GLS futárnak (kizárólag HUF)
- készpénzes kiegyenlítés Magyar Posta ZRT. kézbesítőnek (kizárólag HUF)
- bankkártyával történő kiegyenlítés web-áruházunkban, GLS szállítás (HUF, EUR, USD)
- bankkártyával történő kiegyenlítés web-áruházunkban, Pick-Pack szállítás (HUF, EUR, USD)
- átutalással történő kiegyenlítés, GLS házhozszállítás (HUF, EUR, USD)
- átutalással történő kiegyenlítés, Pick-Pack szállítás (HUF, EUR, USD)
 

 

 

 

Belföldi szállítás díjszabásai ,Fizetési mód Vásárlás bruttó értéke Szállítási ktg

 

készpénzes kiegyenlítés GLS futárnak 11 000,-HUF alatt 1490,-HUF

 

készpénzes kiegyenlítés GLS futárnak 11 000,-HUF - 40 000, 2000,-HUF

 

készpénzes kiegyenlítés Pick-Pack kézbesítőnek 1000,-HUF

 

 

 

 

 

bankkártyával történő kiegyenlítés, Pick-Pack házhozszállítás 40 000,-HUF-ig 1000,-HUF

 

átutalással történő kiegyenlítés, GLS házhozszállítás 40 000,-HUF-ig 1400,-HUF

 

átutalással történő kiegyenlítés, Pick-Pack házhozszállítás 1000,-HUF

 

 

 

40 000,-HUF feletti vásárlás esetén a szállítási díjat átvállaljuk

 

 

 

 

 

 

 

Viszonteladó szállítási díjának EUR és USD devizanembe történő átváltása, a K&H Bank aktuális valuta vételi árfolyama alapján kerül meghatározásra.

 

 

 

Külföldi szállítási cím esetén a következő fizetési-szállítási módok közül választhat:

 

 

 

Fogyasztók:

 

- átutalással (előre) történő kiegyenlítés (HUF, EUR, USD)

 

- bankkártyával (előre) történő kiegyenlítés web-áruházunkban (HUF, EUR, USD)

 

 

 

 

 

4. Rendelés véglegesítése. A RENDELÉS FELADÁSA gombbal küldheti el rendelését.Véglegesítés elött kérjük, figyelmesen tanulmányozza a rendelés szállítási értékkel terhelt végösszegét.

 

5. Automatikus e-mail-ben, a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége visszaigazolás hiányát okozhatja.

 

 

 

 

 

A megrendelt termék és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja

 

 

 

A számlát és az esetleges jótállási jegyet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 

 

 

A fizetendő végösszeg devizaneme: HUF (Forint), EUR (Euro), USD (USA dollár) lehet melyet – a fenti korlátozások figyelembevételével – a megrendelő határoz meg.

 

 

 

Fogyasztók és belföldi szállítási címmel rendelkező viszonteladók esetén, a fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

 

 

 

Külföldi szállítási címmel rendelkező viszonteladók esetén a fizetendő végösszeg, a megrendelés összesítője és az utólag közölt szállítási díj összege.

 

 

 

Magyarországi szállítási cím esetén a következő fizetési módok közül választhat:

 

 

 

Átutalással történő kiegyenlítés:

 

- fogyasztók esetén a rendelés teljesítését a rendelés értékének bankszámlánkra történő érkezés után kezdjük meg.

 

- viszonteladók esetében a teljesítést a rendelés beérkezése után megkezdjük, azonban az átutalás késedelmes teljesítése esetén fenntartjuk a jogot, hogy a vevő további rendeléseinek kiszolgálását készpénzes kiegyenlítéshez, vagy előre történő utaláshoz kötjük.

 

 

 

Bankkártyával történő kiegyenlítés: A rendelés teljesítését, a rendelés értékének bankszámlánkra történő érkezés után kezdjük meg. Az esetleges készlethiányból adódó hiányos vagy elmaradt teljesítés esetén a megrendelő által átutalt összeget visszautaljuk, és telefonos kapcsolatfelvétel, vagy e-mail útján értesítjük.

 

 

 

Futárnak készpénzes kiegyenlítés: a rendelés értékét a csomag átvételekor a kézbesítést végző futárnak egyenlíti ki.

 

 

 

 

 

Külföldi szállítási cím esetén a következő fizetési módok közül választhat:

 

 

 

Átutalással történő kiegyenlítés:

 

- fogyasztók esetén a rendelés teljesítését a rendelés értékének bankszámlánkra történő érkezés után kezdjük meg.

 

- viszonteladók esetében a teljesítést a rendelés beérkezése és szállítási díj jóváhagyása után megkezdjük, azonban az átutalás késedelmes teljesítése esetén fenntartjuk a jogot,hogy a vevő további rendeléseinek kiszolgálását készpénzes kiegyenlítéshez, vagy előre történő utaláshoz kötjük.

 

 

 

Bankkártyával történő kiegyenlítés:

 

 

 

- fogyasztók esetén a rendelés teljesítését, a rendelés értékének bankszámlánkra történő érkezés után kezdjük meg. Az esetleges készlethiányból adódó hiányos vagy elmaradt teljesítés esetén a megrendelő által átutalt összeget visszautaljuk, és telefonos kapcsolatfelvétel, vagy e-mail útján értesítjük.

 

- viszonteladók esetén a rendelés értékének bankszámlánkra történő érkezés után közöljük a szállítási díjat, majd a szállítási díj bankszámlánkra történő érkezése után kezdjük meg a teljesítést. Az esetleges készlethiányból adódó hiányos vagy elmaradt teljesítés esetén a megrendelő által átutalt összeget visszautaljuk, és telefonos kapcsolatfelvétel, vagy e-mail útján értesítjük a megrendelőt.

 

 

 

Információk kártyával történő fizetéshez

 

 

 

Kártyával történő fizetéshez az alábbi adatok megadása szükséges:

 

 

 

- bankkártyaszám

 

- lejárati dátum (év és hónap)

 

- kártya hátoldalán található ellenőrző szám utolsó 3 jegye (ellenőrző kód)

 

- e-mail cím ( megadása nem kötelező )

 

 

 

A fizetés bármely bank által kibocsátott VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro és JCB kártya, és internetes bankkártya használatával, a fenti adatok megadásával és a "Fizetem" gomb megnyomásával történik.

 

Figyelem!

 

A "Fizetem" gomb megnyomásával adott megbízás az Ön részéről visszavonhatatlan és nem módosítható fizetési megbízásnak minősül, amely megbízás alapján, sikeres tranzakció üzenet esetén, az Ön fizetőkártyáját kibocsátó bank a tranzakció összegével megterheli a kártyát.
Az oldal csak bekapcsolt (engedélyezett) JavaScript-tel (active scripting) működik!

 

 

 

 

 

Házhoz szállítás, információk

 

 

 

Belföld:

 

 

 

Webáruházunkból történő megrendelés esetén az alábbi lehetőségek közül választhat:

 

 

 

- Pick-Pack futárszolgálat (Bp. 1097. Táblás utca 32)

 

230 Pick pack pont van kialakítva 87 városban ahol Relay és Inmedio hírlapüzletekben veheti át a csomagokat hétfőtől vasárnapig 08:00-tól 20:00 óráig.

 

20 Kg-ig lehet megrendelést leadni 50*50*50 méretű csomagokban.

 

 

 

- GLS Hungary Kft. (H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.):

 

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Kérjük, a szállítási cím megadásánál olyan címet adjon meg, melyen a feltüntetett időszakban át tudja venni csomagját. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg.

 

 

 

Külföld:

 

Külföldi szállítási cím esetében a rendelés teljesítését előzetes egyeztetés alapján végezzük. A szállítmányozást végző országonként és rendelésenként különbözhet.

 

 

 

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

 

 

 

Át nem vett, visszaküldött csomagok újra küldését kizárólag a csomag, illetve szállítás ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

 

 

 

Szavatossági és jótállási igény

 

Az általunk értékesített terméket jótállási jeggyel, ennek hiányában nyugtával vagy számlával, továbbá minden esetben a tartozékaival együtt áll módunkba átvenni a minőségi kifogás elintézése céljából.

 

 

 

A fogyasztó jótállási jogait a Ptk. 248.§-a, illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, szavatossági jogait pedig a Ptk. 305-311/A. §-ai határozzák meg.

 

. Amennyiben a termékre jótállást vállaltunk, abban az esetben a fogyasztó a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálathoz is fordulhat a kijavítás iránti igényével. Az üzletünkben bejelentett minőségi kifogásról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolatát a fogyasztónak átadjuk. A későbbi ügyintézés során a másolati példányt legyen szíves magával hozni vagy részünkre megküldeni.

 

Kötelező jótállás esetén a jótállási idő legalább egy év. A vásárló a jótállási igényét érvényes jótállási jeggyel, szavatossági igényét nyugtával vagy számlával érvényesítheti. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megőrizni az eredményes ügyintézés érdekében.

 

A termék meghibásodása esetén a fogyasztó elsősorban a termék kijavítását kérheti. Amennyiben a kijavítás a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség, vagy értékcsökkenés nélkül nem lehetséges, abban az esetben a csereigény megalapozott. Amennyiben a javíthatatlan árut nem tudjuk megfelelő határidőn belül azonos típusú hibátlan készülékre kicserélni, abban az esetben a fogyasztó árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba esetén nincs helye elállásnak. Kötelező jótállás esetében ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, üzletünk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Jogosnak minősített jótállási vagy szavatossági igény esetén törekednünk kell arra, hogy kijavítást vagy a cserét legfeljebb 15 napon belül elvégezzük. Rajtunk kívül álló okokból egyes esetekben előfordulhat, hogy a kijavított terméket csak 15 napon túl tudjuk a fogyasztónak átadni. Nem számít bele az elévülési (jótállási vagy szavatossági) időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási, szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. Kötelező jótállás esetében a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

 

Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül szíveskedjen azt üzletünknek bejelenteni.

 

 

 

Felhívjuk a figyelmet a gyártó által biztosított jótállási jegyekben, illetve használati-kezelési útmutatóban foglaltakban foglaltak áttanulmányozására és betartására!

 

Hibás teljesítés esetén a szavatosságra vonatkozó fogyasztói igényeket a „49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről” alapján intézzük.

 

A jótállási idő elteltével, illetve fogyasztói szerződés esetében a teljesítést (vásárlást) követő hat hónapon túl a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, azaz a szavatossági igénye megalapozottságát!

 

Szavatossági igény a vásárlást követő 2, tartós használatra rendelt fogyasztási cikkek esetében 3 éven belül érvényesíthető, ha a meghibásodás hibás teljesítésből ered.

 

 

 

Adatbeviteli hibák ( félrekattintás) kezelése

 

 

 

Kérjük, minden esetben figyelmesen tanulmányozza a rendeléséről kapott visszaigazoló e-mailt.

 

A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt termékek azonosítóját, megnevezését, mennyiségét, mennyiségi egységét, vételárát, a szállítási díjat, és a rendelés végösszegét.

 

 

 

Amennyiben úgy észleli hogy tévedésből vagy téves tartalommal küldte meg a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatát, úgy a rendelés feldolgozása előtt lehetősége van rendelését lemondani, írásban, telefonon vagy személyesen. A feldolgozás megkezdéséről automatikus e-mail formájában értesítést küldünk. A feldolgozás megkezdése után, a fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja.

 

 

 

 

 

Elállás joga

 

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbiak kizárólag a fogyasztói szerződések esetében alkalmazandóak!

 

 

 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Írásbeli megerősítés hiányában jogosult a fogyasztó a termék kézhezvételétől számított három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Társaságunk azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

 

Ilyen esetek az alábbiak:

 

• Olyan termék esetén, melynek ára a pénzpiac Társaságunk által nem irányítható ingadozásától függ.

 

• A termék kifejezetten a fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottuk elő, természeténél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okokból) nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.

 

• Hang, illetve képfelvétel, vagy számítógépi szoftver esetén, ha a csomagolását a fogyasztó felbontotta.

 

 

 

Társaságunk a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

 

 

 

Kivonat a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletből:

 

 

 

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

 

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

 

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére -a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben -a termék kézhezvételének napjától, illetve -a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben -a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc unkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

 

(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

 

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

 

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:

 

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

 

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

 

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

 

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

 

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

 

 

 

Elállási jog gyakorlásának menete

 

 

 

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, telefonon, vagy személyesen. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a küldeményt, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

 

 

 

A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Túra és Military Kft. a vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát és a termék kiszállításának költségeit. (egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

 

 

 

A Társaságunk által lefolytatandó ügyintézés, illetve adózási kötelezettségei teljesítésének megkönnyítése érdekében kérjük, hogy elállási joga gyakorlása során a termékkel együtt szíveskedjék a vásárlás tényét, illetve a termék vételárát tartalmazó számlát is visszaküldeni. Ennek hiánya az elállási jog gyakorolhatóságát nem befolyásolja, de amennyiben kérésünknek eleget tesz, jelentősen megkönnyíti a munkánkat.

 

 

 

Segítő közreműködését előre is megköszönjük!

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelés

 

 

 

Az webáruház használata során a Túra és Military Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Tereptarka alvállalkozója. (Pl: Futárszolgálat, a megrendelés kézbesítéséhez).

 

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Túra és Military Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

 

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

 

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Túra és Military Kft. megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Tereptarka bt. bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a tereptarka@gmail.hu e-mail címen.

 

 

 

A webáruház oldalainak böngészésével, megrendelésének rögzítésével elfogadja a Túra és Military Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

 

 

A jelen általános szerződési feltételekben és tájékoztatásban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv (Ptk.), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

 

 

 

 

 

 

Téves megrendelés:

 

Amennyiben megrendelését tévedésből adta le, azt a leadást követően e-mailben vagy a 06/20-246-7447 telefonszámon személyesen mondhatja le, a csomag feladása előtt minden következmény nélkül.

 

Amennyiben a rendelést az Ön által kért módon nem tudjuk az elvárt idő alatt teljesíteni (pl. több hetes várakozási idő az adott termék megérkezéséig), a rendelést szintén következmények nélkül lemondhatja.

 

 

 

Csomagok újrakézbesítése:

 

Amennyiben mi elküldtük Önnek a megrendelt csomagot, és azt Ön 7 munkanapon belül nem veszi át, a csomagot a szállító cég automatikusan visszaküldi címünkre.

 

Amennyiben mindezek után Ön mint megrendelő kezdeményezi a csomag újrakézbesítését, a csomagot a szállítási költség újbóli felszámításával küldjük ki Önnek. Abban az esetben, ha egy konkrét címről több alkalommal is visszakapjuk a csomagot, cégünk fenntartja a jogot, hogy az adott a névre és címre a továbbiakban ne kézbesítsen újbóli megrendeléseket.

 

 

 

Elállási tájékoztató:

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alkalmazásában:

 

 

 

Elállási jog:

 

Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni ezen szerződéstől.

 

Az elállási határidő: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi”. Több termék adásvételére irányuló szerződéskötés esetén „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi”.

 

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

Túra és Military Kft

 

1082 Budapest, Corvin sétány 2/A

 

tereptarka@gmail.com

 

06/20-246-7447

 

 

 

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Abban az esetben, ha Ön eláll a szerződéstől, cégünk haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ön által megfizetett teljes összeget.

 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 

Termékek adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a meghatározott összeget, amíg Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

A visszajáró összeget az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza. Az Ön kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de ebből adódóan Önt semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

 

 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

 

 

 

 

Elállási nyilatkozat-minta:

 

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

 

Címzett:

 

Túra és Military Kft

 

pontos cím

 

tereptarka@gmail.com

 

06/20-246-7447

 

 

 

Alulírott … kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékek: … adásvételére irányuló szerződés tekintetében.

 

 

 

Szerződéskötés/átvétel időpontja:

 

Fogyasztó neve:

 

Fogyasztó címe:

 

Fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

Kelt:

 

 

 

 

 

Termék-visszaküldési cím:

 

Tereptarka Bt.

 

PONTOS CÍM : Bp. Corvin sétány 2/a 6 em

 

06/20-246-7447

 

 

 
 1. Visszaküldés előtt minden esetben hívja ügyfélszolgálatunkat a 06/20-246-7447-es telefonszámon.
 2. Bontatlan és sértetlen terméket minden kérdezés nélkül visszaveszünk!

   
 3. Ön postai csomagként feladja címünkre a visszaküldeni szánt terméket a fent megjelölt címre.

  Kérjük, a csomagot ne utánvéttel adja fel, mert ezeket nem áll módunkban átvenni!

   
 4. A termék megérkezésekor munkatársunk ellenőrzi annak sértetlenségét, és postai utalványon visszaküldi Önnek a termék értékét.